Feeds:
Articole
Comentarii

Posts Tagged ‘traduceri autorizate’

Există două condiţii obligatorii pentru a obţine autorizaţia de traducător: fie eşti licenţiat în limba străină pentru care doreşti sa fii autorizat fie eşti atestat de Ministerul Culturii şi Cultelor în specialitatea ştiinţe juridice. În ultimul caz, pretendentul va trebui să susţină un examen la Bucureşti.

Actele se depun la Registratura Ministerului Justiţiei din str. Apolodor nr.17 sector 5 Bucureşti, în timpul programului cu publicul, luni-vineri, între orele 10-15,30 sau prin poştă. Personal, am trimis prin poştă si am primit decizia dupa aproape o lună de zile, ceea ce reprezintă un timp foarte bun. Am colegi care au primit autorizaţia dupa vreo 3 luni.

Iată mai jos actele necesare întocmirii dosarului pentru obţinerea autorizaţiei:

Cerere semnată şi datată de către solicitant , se adresează ministrului justiţiei şi va avea următorul conţinut: numele şi prenumele, domiciliul complet, numărul de telefon, menţiunea că este cetăţean român sau cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European precum şi limba/limbile pentru care solicită să fie autorizat ca traducător şi interpret.

Cererea va fi însoţită de următoarele acte şi taxe :


I.a.- copia legalizată a diplomei de licenţă sau echivalentă din care să rezulte specializarea în limba sau limbile străine pentru care solicită autorizarea ;

sau

I.b.- copia legalizată a diplomei de licenţă care atestă că a absolvit un institut de învăţământ superior în limba străină pentru care solicită autorizarea;

sau

I.c.- copia legalizată a diplomei de bacalaureat ori echivalentă din care rezultă că a absolvit un liceu cu predare în limba străină sau în limba minorităţilor naţionale pentru care solicită autorizarea;

sau

I.d.- copia legalizată a atestatului de traducător eliberat de Ministerul Culturii şi Cultelor în specialitatea ştiinţe juridice, din limba română în limba străină pentru care solicită autorizarea şi din limba străină în limba română;

II. certificat de cazier judiciar ( valabil 6 luni de la primire şi numai în scopul pentru care a fost eliberat, potrivit art.21 alin.(2) din Legea 290/2004 modificată) ;

III.copie xerox a buletinului de identitate/cărţii de identitate/ paşaportului.

IV.copia xerox a carnetului de identitate/legitimaţiei provizorii (pentru cetăţeanul străin stabilit în România);

V.copia xerox a certificatului de naştere/traducerii legalizate a acestuia în limba română.

VI. copia xerox a certificatului de căsătorie/traducerii legalizate a acestuia în limba română, dacă este cazul;

VII. recomandare privind buna reputaţie profesională şi socială eliberată de o instituţie cu care a colaborat sau de un cadru universitar;

VIII. declaraţie , pe proprie răspundere, din care rezultă că are capacitate deplină de exerciţiu, semnată şi datată;

Model declaraţie:

Subsemnatul (a) _____________________ domiciliat în _____________

str.______________ nr._____ bl._____, sc.____ ap._____ jud./sector ___

posesor/posesoare a BI/CI/paşaport/carnet de identitate/legitimaţie provizorie seria_____ nr.___________ , eliberat de _________________

valabil până la data de ________________ declar pe propria răspundere că nu mi-a fost restrânsă, în condiţiile legii, capacitatea de exerciţiu;

XI. adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical;

X .câte o chitanţa în valoare de 19 lei (RON) reprezentând taxa judiciară pentru fiecare limbă, pentru care se solicită autorizarea ca interpret şi traducător ( se achită în contul taxelor judiciare la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale de la domiciliul solicitantului);

XI. câte un timbru judiciar în valoare de 0,15 lei pentru fiecare limbă, pentru care se solicită autorizarea ca interpret şi traducător (RON).

Informaţiile de mai sus au fost preluate de pe site-ul MJ. Vă rog să verificaţi şi pe site, este posibil să intervină modificări de-a lungul timpului.

Actele necesare obţinerii cazierului le găsiţi aici.

Câteva sfaturi neoficiale:

  • personal, am obţinut cazierul pe loc, condiţiile fiind: să domiciliezi în oraşul de unde se eliberează cazierul şi să plăteşti taxa de urgenţa de doar 5RON. Dacă nu îndeplineşti prima condiţie, cazierul ţi se eliberează in 3 zile lucrătoare.
  • unii colegi susţin că dosarul este acceptat şi fără recomandare, dar personal vă sfătuiesc sa obţineţi o recomandare. Persoana care vă recomandă poate fi: un profesor de facultate sau liceu, superiorul direct, un fost angajator, un colaborator.
  • adeverinţa medicală se obţine de la medicul de familie
  • pentru legalizarea diplomei de licenţă sau a atestatului  mergeţi la notar cu originalul, copia dupa diplomă şi buletinul. De obicei timbrul juridic il puteţi cumpăra tot de la notar. Pe mine m-a costat vreo 15 RON.
  • verificaţi programul cu publicul prin telefon ca să nu fiti nevoiţi să faceţi drumul de 2 ori.
  • cu puţină organizare şi baftă operaţiunea de alcătuire a dosarului poate dura o singură zi

Vă doresc mult succes!

Read Full Post »