Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for the ‘Translation’ Category

Pentru toti traducatorii de acte legalizate care sunt la inceput de drum,  iata un model de traducere a certificatului de nastere, insotit de apostila.  Sper sa va fie de folos!

TRANSLATION FROM THE ROMANIAN LANGUAGE

ROMANIA, arms of the country

BIRTH CERTIFICATE

Series No.

DATA CONCERNING THE CHILD: Personal number:

Surname

Name

Mentions:

Issued by …… Date: …..

Signature: Paraph, rectangular: name, registrar, illegible signature.

Seal, round: Romania, Local Council of the Town …, District …, Registry Office, arms of the country in the middle.

APOSTILLE (CONVENTION DE LA HAYE DU5 OCTOBRE 1961)

1. COUNTRY: Romania

THIS PUBLIC DUCUMENT

2. has been signed by:

3. acting in the capacity of: REGISTRAR

4. bears the seal / stamp of: Local Council in …..

CERTIFIED

5. at (place name)

6. on (date) ….

7. by the sub-prefect of the prefect authority in the district …..

8. under no…

9. Seal / Stamp: Romania, Government of Romania, The Prefect Authority in the District .., arms of the country in the middle. The same seal appears on the other side of the apostille, too.

10. Signature: illegible signature

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Read Full Post »

Dupa ce ai primit autorizaţia de la MJ, eşti obligat prin lege să te înscrii în termen de 60 de zile la Tribunal. Pentru aceasta ai nevoie de următoarele:

 • dosar plic
 • autorizaţie original
 • copie după autorizaţie
 • copie după buletin
 • ştampila de traducător
 • o foaie A4 pe care aplici semnătura şi ştampila de vreo 3-4 ori; este necesar pentru specimenul de semnătură
 • o cerere scrisa de mână care sună cam aşa (nu există model clasic, doamna de acolo mi-a dictat în grabă ce să scriu): Domnule preşedinte, subsemnatul XY, domiciliat în…., în calitate de traducător şi interpret pentru limba-limbile…, autorizatie nr…. din data… emisă de Ministerul Justiţiei solicit înregistrarea în Registrul Traducătorilor Autorizaţi al Tribunalului… (pui numele localităţii).

Sfaturi neoficiale:

 • la tribunal trebuie să te adresezi Primului Grefier pentru depunerea dosarului (în Iaşi se află la etajul 4, camera 7).
 • pe ştampilă este bine sa fie trecute următoarele: numele, traducător şi interpret autorizat lb…, Aut.nr., data, Elib. de MJ, nume oraş-ROMÂNIA; personal, am ales forma dreptunghiulară, fiind mai încăpătoare şi ceva mai ieftină (35RON)

Într-un episod următor vă voi povesti ce trebuie să faceţi pentru a vă înregistra ca PFA.

Multă baftă!

Read Full Post »

Există două condiţii obligatorii pentru a obţine autorizaţia de traducător: fie eşti licenţiat în limba străină pentru care doreşti sa fii autorizat fie eşti atestat de Ministerul Culturii şi Cultelor în specialitatea ştiinţe juridice. În ultimul caz, pretendentul va trebui să susţină un examen la Bucureşti.

Actele se depun la Registratura Ministerului Justiţiei din str. Apolodor nr.17 sector 5 Bucureşti, în timpul programului cu publicul, luni-vineri, între orele 10-15,30 sau prin poştă. Personal, am trimis prin poştă si am primit decizia dupa aproape o lună de zile, ceea ce reprezintă un timp foarte bun. Am colegi care au primit autorizaţia dupa vreo 3 luni.

Iată mai jos actele necesare întocmirii dosarului pentru obţinerea autorizaţiei:

Cerere semnată şi datată de către solicitant , se adresează ministrului justiţiei şi va avea următorul conţinut: numele şi prenumele, domiciliul complet, numărul de telefon, menţiunea că este cetăţean român sau cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European precum şi limba/limbile pentru care solicită să fie autorizat ca traducător şi interpret.

Cererea va fi însoţită de următoarele acte şi taxe :


I.a.- copia legalizată a diplomei de licenţă sau echivalentă din care să rezulte specializarea în limba sau limbile străine pentru care solicită autorizarea ;

sau

I.b.- copia legalizată a diplomei de licenţă care atestă că a absolvit un institut de învăţământ superior în limba străină pentru care solicită autorizarea;

sau

I.c.- copia legalizată a diplomei de bacalaureat ori echivalentă din care rezultă că a absolvit un liceu cu predare în limba străină sau în limba minorităţilor naţionale pentru care solicită autorizarea;

sau

I.d.- copia legalizată a atestatului de traducător eliberat de Ministerul Culturii şi Cultelor în specialitatea ştiinţe juridice, din limba română în limba străină pentru care solicită autorizarea şi din limba străină în limba română;

II. certificat de cazier judiciar ( valabil 6 luni de la primire şi numai în scopul pentru care a fost eliberat, potrivit art.21 alin.(2) din Legea 290/2004 modificată) ;

III.copie xerox a buletinului de identitate/cărţii de identitate/ paşaportului.

IV.copia xerox a carnetului de identitate/legitimaţiei provizorii (pentru cetăţeanul străin stabilit în România);

V.copia xerox a certificatului de naştere/traducerii legalizate a acestuia în limba română.

VI. copia xerox a certificatului de căsătorie/traducerii legalizate a acestuia în limba română, dacă este cazul;

VII. recomandare privind buna reputaţie profesională şi socială eliberată de o instituţie cu care a colaborat sau de un cadru universitar;

VIII. declaraţie , pe proprie răspundere, din care rezultă că are capacitate deplină de exerciţiu, semnată şi datată;

Model declaraţie:

Subsemnatul (a) _____________________ domiciliat în _____________

str.______________ nr._____ bl._____, sc.____ ap._____ jud./sector ___

posesor/posesoare a BI/CI/paşaport/carnet de identitate/legitimaţie provizorie seria_____ nr.___________ , eliberat de _________________

valabil până la data de ________________ declar pe propria răspundere că nu mi-a fost restrânsă, în condiţiile legii, capacitatea de exerciţiu;

XI. adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical;

X .câte o chitanţa în valoare de 19 lei (RON) reprezentând taxa judiciară pentru fiecare limbă, pentru care se solicită autorizarea ca interpret şi traducător ( se achită în contul taxelor judiciare la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale de la domiciliul solicitantului);

XI. câte un timbru judiciar în valoare de 0,15 lei pentru fiecare limbă, pentru care se solicită autorizarea ca interpret şi traducător (RON).

Informaţiile de mai sus au fost preluate de pe site-ul MJ. Vă rog să verificaţi şi pe site, este posibil să intervină modificări de-a lungul timpului.

Actele necesare obţinerii cazierului le găsiţi aici.

Câteva sfaturi neoficiale:

 • personal, am obţinut cazierul pe loc, condiţiile fiind: să domiciliezi în oraşul de unde se eliberează cazierul şi să plăteşti taxa de urgenţa de doar 5RON. Dacă nu îndeplineşti prima condiţie, cazierul ţi se eliberează in 3 zile lucrătoare.
 • unii colegi susţin că dosarul este acceptat şi fără recomandare, dar personal vă sfătuiesc sa obţineţi o recomandare. Persoana care vă recomandă poate fi: un profesor de facultate sau liceu, superiorul direct, un fost angajator, un colaborator.
 • adeverinţa medicală se obţine de la medicul de familie
 • pentru legalizarea diplomei de licenţă sau a atestatului  mergeţi la notar cu originalul, copia dupa diplomă şi buletinul. De obicei timbrul juridic il puteţi cumpăra tot de la notar. Pe mine m-a costat vreo 15 RON.
 • verificaţi programul cu publicul prin telefon ca să nu fiti nevoiţi să faceţi drumul de 2 ori.
 • cu puţină organizare şi baftă operaţiunea de alcătuire a dosarului poate dura o singură zi

Vă doresc mult succes!

Read Full Post »

TRANSLATION FROM THE ROMANIAN LANGUAGE

THE SOCIALIST REPUBLIC OF ROMANIA, arms of the country

MINISTRY OF EDUCATION AND INSTRUCTION

SCHOOL – LEAVING CERTIFICATE

Series F No.

Photo of the holder. Seal upon, round: The Socialist Republic of Romania, Ministry of Education and Instruction, The Industrial High School no. 8 in Iasi, district Iasi, arms of the country in the middle.

NAME, who graduated from the Industrial High School no. 8 in the town Iasi, district Iasi, is awarded the SCHOOL-LEAVING CERTIFICATE in the field mechanics, after passing the school-leaving exam in the session June 1987, organised at the Industrial High School no. 8 in the town Iasi, district Iasi.

Chairman of the examining board: illegible signature.

Seal upon, round: The Socialist Republic of Romania, Ministry of Education and Instruction, The Industrial High School no. 8 in Iasi, district Iasi, arms of the country in the middle.

Registration number:

Issued on:

Signature of the holder: illegible

DESCRIPTION OF THE SCHOOL STATUS IN ALL FORMS

for the school-leaver NAME, born in the year month , day, in the town Iasi, district Iasi, daughter of

DESCRIPTION OF THE SCHOOL-LEAVING EXAM

The Industrial High School no. 8 in Iasi

Session:

FORM

School year

Unit of instruction

Form of instruction (day classes, evening classes)

Average grade of the school year

Field

SUBJECT OF EXAMINATION

GRADE

Headmaster: illegible signature;

Secretary: illegible signature

Seal upon, round: The Socialist Republic of Romania, Ministry of Education and Instruction, The Industrial High School no. 8 in Iasi, district Iasi, arms of the country in the middle.

Seal, rectangular, completed with: County Board of Education Iasi No.___ General Deputy Inspector : illegible signature

P.S (place for the seal):

Seal upon, round: Ministry of Education and Research Romania, Education Board of District Iasi, arms of the country in the middle

Read Full Post »